Nowy Rok 2015

Ocena użytkown­ików: /​0

W czwartek powitamy Nowy Rok 2015. Z nadzieją będziemy świę­tować jego przyjś­cie, wierząc że nad­chodzący czas będzie owocny w wiele zmian o które mieszkańcy zab­ie­gali i wal­czyli. Wspom­i­na­jąc rok 2014 można z przy­jem­noś­cią stwierdzić, że ludzie naresz­cie zaczęli intere­sować się losami swo­jej miejs­cowości przez co pobudzili skost­ni­ały sys­tem.

W Ogrodzieńcu zaczęło tworzyć się społeczeństwo oby­wa­tel­skie, które jest filarem każdego demokraty­cznego państwa. Miejmy nadzieję, że pro­ces w jaki wkroczyliśmy będzie dalej trwał i wzmac­niał nasze lokalne więzi.

Pamię­ta­jmy o obiet­ni­cach złożonych w 2014 roku oraz życzmy sobie wszyscy, aby rok 2015 był obfity w ich urzeczywistnianie.


7 mln za gminne oblig­acje komu­nalne

Ocena użytkown­ików: /​3

Na ostat­niej sesji Rady Miejskiej w 2014 roku głosowano m.in. nad przyję­ciem oblig­acji komu­nal­nych oraz przyję­ciem Budżetu na rok 2015.

Bur­mistrz Andrzej Mikul­ski był zwolen­nikiem oblig­acji komu­nal­nych. Swoją decyzję uza­sad­niał: małą liczbą podat­ników i małą liczbą firm na tere­nie gminy płacą­cych podatki, a co za tym idzie brakiem możli­wości real­iza­cji zaplanowanych inwest­y­cji bez dodatkowego źródła finansowania.

Czy­taj więcej: 7 mln za gminne oblig­acje komu­nalne

Będzie siłow­nia na świeżym powi­etrzu?!

Ocena użytkown­ików: /​4

Na sesji Rady Miejskiej 29 XII pod­czas, której uch­walano budżet gminy na rok 2015 jedna z poprawek Rad­nego Patryka Szczygła doty­czyła stworzenia siłowni na świeżym powi­etrzu w gminie. Wniosku­jący pro­ponował budowę siłowni rozłożyć na okres dwóch lat, lata 2015 i 2016. Wstępna wycena na kwotę 15 tys zł przed­staw­iona przez rad­nego zakładała zakup drążków, wyciskarki do trenowa­nia klatki pier­siowej, wyciągu górnego oraz rowerka.

Czy­taj więcej: Będzie siłow­nia na świeżym powi­etrzu?!

Wybrano prze­wod­niczą­cych Komisji Rady Miejskiej w Ogrodziencu na kadencję 20142018

Ocena użytkown­ików: /​8

Wtorkowa sesja Rady Miejskiej 16 grud­nia 2014r. Cieszyła sie znaczną pop­u­larnoś­cią mieszkańców. Być może jest to nowy zwyczaj, niewyk­luc­zone jed­nak, że powo­dem wysok­iej frek­wencji był wybór prze­wod­niczą­cych do Komisji Rady Miejskiej, skład Kolegium Redak­cyjnego Gazety Ogrodzie­nieck­iej oraz ustal­e­nie składu Rady

Społecznej SPZOZ w Ogrodzieńcu. Nowowybranymi prze­wod­niczą­cymi zostali:

Czy­taj więcej: Wybrano prze­wod­niczą­cych Komisji Rady Miejskiej w Ogrodziencu na kadencję 20142018


Czego najbardziej brakuje w gminie?

Dobrej pro­mocji Gminy — 1.7%
Imprez z gwiaz­dami — 5.7%
Inwest­orów — 14.4%
Krępy — 19.8%
Placów zabaw i miejsc rekreacji — 9.4%
Pomocy gmin­nym orga­ni­za­cjom — 0.7%
Pracy — 35.9%
Wspól­nej oferty turysty­cznej — 1.7%
Wyre­mon­towanych dróg i chod­ników — 10.7%

Total votes: 298
The vot­ing for this poll has ended on: 14 Lis 201413:35

Ogłoszenia

praca dom opakowania

Pogoda

Słaby śnieg

2°C

Ogrodzie­niec

Słaby śnieg

Wilgo­t­ność: 100%

Wiatr: 12.87 km/​h

  • 25 Sty 2015

    Pochmurno 1°C 2°C

  • 26 Sty 2015

    AM Clouds/PM Sun 1°C 9°C

Dołącz do nas

Newslet­ter

Aby być na bieżąco — zapisz się na nasz NEWSLET­TER

Odwied­zono nas

046412
Dzisiaj
Wczo­raj
W tym miesiącu
Wszys­tkie
97
103
3716
46412