Zostań Mikoła­jem dla Świ­etlic Środowiskowych w Ogrodzieńcu

Ocena użytkown­ików: /​3

Szanowni Państwo, Święta Bożego nar­o­dzenia to czas wyjątkowy. Pomóżmy sprawić, aby najmłodsi ze Świ­etl­icy Środowiskowej z siedz­ibą w Zes­pole Szkolno – Przed­szkol­nym w Ogrodzieńcu oraz Świ­etl­icy Środowiskowej z siedz­ibą w Gim­nazjum w Ogrodzieńcu w pełni mogli cieszyć się świętami!

Czy­taj więcej: Zostań Mikoła­jem dla Świ­etlic Środowiskowych w Ogrodzieńcu

Seniorzy z Ogrodzieńca

Ocena użytkown­ików: /​0

Słoneczny jesi­enny dzień, grupa starszych osób z kijkami w dło­ni­ach zbiera się przed budynkiem Miejsko-​Gminnego Ośrodka Kul­tury w Ogrodzieńcu. Instruk­tor nordic walk­ing już na nich czeka. Jeszcze tylko krótka roz­grzewka i ruszają na spacer po mal­own­iczych szlakach gminy Ogrodzieniec.

To uczest­nicy pro­jektu „Nie jesteś sam! Ogrodzie­nieckie seniorki akty­wiz­ują i pro­mują”, którego pomysło­daw­cami i real­iza­torami są członk­inie Chóru Seniora, dzi­ała­jącego przy MGOK w Ogrodzieńcu. Do chóru należą głównie osoby starsze i samotne, dobrze zna­jące prob­lemy tej grupy wiekowej. Panie postanow­iły więc zor­ga­ni­zować akcję rekreacyjno-​integracyjną dla swoich sąsiadów.

Celem pro­jektu jest akty­wiz­a­cja ruchowa seniorów, którzy nie mają nawyku czyn­nego spędza­nia wol­nego czasu. Wspólne treningi nordic walk­ing są świet­nym sposobem, aby zachę­cić ich do akty­wności fizy­cznej, dos­tosowanej do ich wieku i możli­wości. Real­iza­torzy chcą nie tylko poprawić zdrowie i kondy­cję seniorów, ale również ośmielić osoby samotne i zacieś­niać więzi pomiędzy mieszkań­cami. W tym celu zostało dodatkowo zor­ga­ni­zowane spotkanie inte­gra­cyjne z udzi­ałem zapros­zonych zespołów.

Czy­taj więcej: Seniorzy z Ogrodzieńca

Śląskie piękna ener­gia!!!

Ocena użytkown­ików: /​6

Już za trzy miesiące spośród 24 najpiękniejszych Polek wyło­niona zostanie ta MISS POL­SKI 2015. Pod­czas niedziel­nego spaceru na Ogrodzie­niecki zamek, miałem okazję spotkać i poroz­maw­iać z Joanną Jochem­czyk, ścisłą final­istką konkursu i jedyną reprezen­tan­tką wojew­ództwa. Pod­czas krótkiej roz­mowy Joa­sia oczarowała nas nie tylko swoją urodą, ale także entuz­jazmem i pode­jś­ciem do życia. Nie mogłem prze­jść obo­jęt­nie obok tego niezwykłego spotka­nia i postanow­iłem zadać jej kilka pytań. Jed­nocześnie nasunął mi się pomysł na tytuł tego artykułu i tak parafrazu­jąc hasło reklam­owe wojew­ództwa śląskiego: Śląskie pozy­ty­wna ener­gia, wyszło Śląskie piękna ener­gia. Zapraszam do lektury.

Czy­taj więcej: Śląskie piękna ener­gia!!!

Jazda na maksa!

Ocena użytkown­ików: /​10

Od kilku miesięcy jestem szczęśliwą mamą. Od zawsze uważałam, że Ogrodzie­niec to doskon­ałe miejsce na to, aby spoko­jnie i bez­piecznie wychowywać dzieci. Tak właśnie myślałam do chwili, kiedy moje własne dziecko pojaw­iło się na świecie i codzi­enne spac­erki z wózkiem stały się moją normą.

Czy­taj więcej: Jazda na maksa!Czy weźmiesz udział w wyb­o­rach par­la­men­tarnych 25 X 2015r.?

Tak — 66.7%
Nie — 25%
Nie wiem — 8.3%

Total votes: 24
The vot­ing for this poll has ended on: 23 Paź 201500:00

Ogłoszenia

David­shids
2017-​04-​27 06:58:22Praca
dtakek http://​canph​-tadalafil​.com generic cialis 2
JoshuaBob
2017-​04-​27 06:53:02Praca
w http://​canph​-tadalafil​.com coupons for cialis 20
KelvinE­dusa
2017-​04-​27 06:31:46Praca
dusl http://​canph​-tadalafil​.com best price generic …
Gelasiy­funty
2017-​04-​27 06:23:25Praca
http://​wnwwzv​fax​.epyx​ugerof​.ru/​L​k​Q​S​m​p​H​S​N​.​p​h​p http …
David­shids
2017-​04-​27 06:17:51Praca
lbringq http://​canph​-tadalafil​.com prope­cia bangal …
Side effects of lyrica 150mg lyrica.pregabalinhelp …
Kuz­mafor
2017-​04-​27 06:15:58Praca
Позавчера разглядывал содержание интернет, неожида …

Dołącz do nas

Newslet­ter

Aby być na bieżąco — zapisz się na nasz NEWSLET­TER

Odwied­zono nas

370821
Dzisiaj
Wczo­raj
W tym miesiącu
Wszys­tkie
361
518
19061
370821