Stara/​nowa Rada Miejska!

Ocena użytkown­ików: /​12

Urzę­du­jący bur­mistrz traci więk­szość w Radzie Miejskiej, traci też popar­cie Rady Powiatu!

16 listopada 2014 r. mieszkańcy gminy Ogrodzie­niec wybier­ali swoich przed­staw­icieli do Rady Miejskiej. W prze­ci­wieńst­wie do roku 2010 więk­szość rad­nych, bo aż 10 osób utrzy­mała swój man­dat (w 2010 roku tylko 5 osób z kadencji 20062010 zostało ponownie wybranych — przyp. red.). Z man­datem rad­nego pożeg­nali m.in. się radni kilku kadencji: Zofia Adamusińska oraz Jerzy Kołodziej. W radzie nie zobaczymy także Krzysztofa Apel, Zofii Skóry oraz Janusza Grze­si­aka, który nie ubie­gał się o reelekcję. Do nowej rady powró­cił były prze­wod­niczący Grze­gorz Wałek, nato­mi­ast po raz pier­wszy man­dat rad­nego otrzy­mali: Beata Stypa-​Rus, Wanda Bed­narz, Beata Jakacz i Wio­letta Baran.
Zmi­any w reprezen­tacji gminy Ogrodzie­niec zaszły także w Radzie Powiatu, gdzie nasi doty­chcza­sowi reprezen­tanci Hen­ryk Karcz oraz Lech Jaros ustąpili miejsca Marii Mile­jskiej oraz Pawłowi Skórze!

Czy­taj więcej: Stara/​nowa Rada Miejska!

W Ogrodzieńcu zanosi się na zmi­any?

Ocena użytkown­ików: /​19

W tegorocznych zma­gani­ach o urząd bur­mistrza wzięło udział aż 4 kandy­datów. Jeszcze nigdy urzę­du­jący bur­mistrz Mikul­ski nie miał tak sil­nej opozycji!

Bur­mistrz prze­gra już w 1 turze?!

Tak wynika z sondy przeprowad­zonej przez zaw​ier​cie​.naszemi​asto​.pl, w której Mikul­ski zaj­mował dopiero 3 miejsce. Podobne głosy sły­chać także na spotka­ni­ach komitetów wybor­czych kandy­datów, na które przy­chodzi bardzo dużo mieszkańców.

Czy­taj więcej: W Ogrodzieńcu zanosi się na zmi­any?

Wyniki anki­ety Czego najbardziej brakuje w gminie?

Ocena użytkown­ików: /​1

Szanowni Państwo, przed­staw­iamy Wam wyniki anki­ety: czego najbardziej brakuje w gminie!
Jak się okazuje: Pracy, Inwest­orów, Krępy.
Głosowało prawie 300 osób!

Czego najbardziej brakuje w gminie?

Dobrej pro­mocji Gminy — 1.7%
Imprez z gwiaz­dami — 5.7%
Inwest­orów — 14.4%
Krępy — 19.8%
Placów zabaw i miejsc rekreacji — 9.4%
Pomocy gmin­nym orga­ni­za­cjom — 0.7%
Pracy — 35.9%
Wspól­nej oferty turysty­cznej — 1.7%
Wyre­mon­towanych dróg i chod­ników — 10.7%

Total votes: 298
The vot­ing for this poll has ended on: 14 Lis 201413:35

Plac Pił­sud­skiego — Protest mieszkańców Gminy!

Ocena użytkown­ików: /​28

Nie cichną kon­trow­er­sje związane z Placem Pił­sud­skiego w Ogrodzieńcu, tym razem chodzi o dal­szą rozbu­dowę miejsca. Przy­pom­ni­jmy, pier­wotne obiet­nice o stworze­niu pięknego miejsca, przy­jaznego mieszkań­com, które zdo­bią: zegar oraz stat­uetki kotów – stwor­zonych na wzór wrocławs­kich kras­nali, pozostały tylko obiet­ni­cami. Miejsce, które miało zach­wycać dziś przy­pom­ina, jak to nazy­wają sami mieszkańcy „grobowiec” lub „betonowy bunkier”. „Nie tego chcieli mieszkańcy. Miało być zupełnie inaczej”, komen­tuje Pani Stanisława. Niezad­owole­nia jed­nak mamy ciąg dalszy.

Czy­taj więcej: Plac Pił­sud­skiego — Protest mieszkańców Gminy!

Idą wybory, czas wziąć się do roboty!

Ocena użytkown­ików: /​6

Wybory, co to są wybory. Jak głosi definicja encyk­lope­dy­czna:
Wybory – pro­ces, w którym oby­wa­tele wybier­ają spośród zgłos­zonych kandy­datów swoich przed­staw­icieli do organów władzy. Jest to pod­sta­wowy mech­a­nizm demokracji.Podstawową metodą dokony­wa­nia wyborów jest głosowanie. W Polsce ustawa określa­jąca sposób przeprowadza­nia konkret­nych wyborów nazy­wana jest ordy­nacją wybor­czą (kodeks wyborczy).

Czy­taj więcej: Idą wybory, czas wziąć się do roboty!


Czego najbardziej brakuje w gminie?

Dobrej pro­mocji Gminy — 1.7%
Imprez z gwiaz­dami — 5.7%
Inwest­orów — 14.4%
Krępy — 19.8%
Placów zabaw i miejsc rekreacji — 9.4%
Pomocy gmin­nym orga­ni­za­cjom — 0.7%
Pracy — 35.9%
Wspól­nej oferty turysty­cznej — 1.7%
Wyre­mon­towanych dróg i chod­ników — 10.7%

Total votes: 298
The vot­ing for this poll has ended on: 14 Lis 201413:35

Ogłoszenia

Pogoda

Mgła

2°C

Ogrodzie­niec

Mgła

Wilgo­t­ność: 93%

Wiatr: 9.66 km/​h

  • 22 Lis 2014

    Przewaga chmur 3°C 1°C

  • 23 Lis 2014

    Przewaga chmur 4°C 2°C

Dołącz do nas

Newslet­ter

Aby być na bieżąco — zapisz się na nasz NEWSLET­TER

Odwied­zono nas

030334
Dzisiaj
Wczo­raj
W tym miesiącu
Wszys­tkie
4
253
10570
30334