Dys­try­bucja karty seniora

pod­czas 2 dnia Święta Gminy Ogrodzie­niec na placu Piłsudskiego.

Pomimo odwołanej imprezy Lokalna Orga­ni­za­cja Społeczna rozpoczęła dys­try­bucję Jura­jskiej Karty Seniora. Pro­jekt cieszył się dużym powodze­niem, w efek­cie czego w niewiele ponad godz­inę roz­dano blisko 100 kart.

Czy­taj więcej: Dys­try­bucja karty seniora

Mal­own­iczy Bzów

Infor­ma­cji o Bzowie jest mało, a prze­cież miejs­cowość ta ma długie his­to­ryczne korze­nie. Ponad to, mimo iż nie jest ona duża jest niezwykle ciekawym miejscem, w którym można przy­jem­nie spędzić czas. Ze starych doku­men­tów można się dowiedzieć, że Bzów ist­nieje od XVI wieku. W miejs­cowości tej mieszkała głównie szlachta – m.in. rodz­ina Jan­otów, którzy wywodzili się z szlachty z wojew­ództwa krakowskiego.

Czy­taj więcej: Mal­own­iczy Bzów

Zanied­bana Syn­a­goga

W Zaw­ier­ciu przy ulicy Marsza­łkowskiej 41 zna­j­duje się Syn­a­goga, która została wybu­dowana w 1880 roku. Niestety, obec­nie jest ona opuszc­zona i popada w ruinę. Była czynna, w cza­sach, kiedy społeczność żydowska zamieszki­wała tereny Zawiercia.

W XVIII wieku Żydzi osiedlili się w Zaw­ier­ciu, dzięki zez­wole­niu, które otrzy­mali od Stanisława Augusta Poni­a­towskiego. Głównie zaj­mowali się han­dlem, ale również rzemiosłem. W tym właśnie cza­sie została zbu­dowana syn­a­goga, w której się modlili.

Czy­taj więcej: Zanied­bana Syn­a­goga

Pałac owiany leg­endą

Na tere­nie Szczekocin, miejs­cowości zna­j­du­jącej się w powiecie zaw­ier­ci­ańskim, zna­j­dują się intere­su­jące zabytki. Jed­nak najbardziej znanym jest niewąt­pli­wie pałac. Został wybu­dowany w XVIII wieku według pro­jektu znanego i podzi­wianego w tam­tych cza­sach architekta – Jana Fer­dy­nanda Naxa.

Jego pier­wszymi właś­ci­cielami byli Fran­ciszek i Urszula z Morsz­tynów Dem­bińskiej. Pałac ten był znany i podzi­wiany, nawet sam Stanisław August Poni­a­towski wyrażał się o nim z wielkim uznaniem. Swoją świet­ność stracić w cza­sach II wojny, która pochłonęła mnóstwo wspani­ałych obiek­tów. Z pałacu zniknęły wtedy kominki i adamaszki, które upięk­szały ten piękny zabytek. Dodatkowe straty pałac poniósł w 1980 roku, kiedy wybuch­nął w nim pożar.

Czy­taj więcej: Pałac owiany leg­endą

A mogłoby być cz.3

To już trze­cia część serii artykułów pt. „A mogłoby być”, w której dzielę się pomysłami na tak zwany „upgrade” naszego miasta.

Skate Park: Deska, rolki, rower, parę ramp i jest zabawa! Właśnie tak, skate park to coś, czego brakuje młodzieży w Ogrodzieńcu. Dla zajawkow­iczów skaka­nia, wykony­wa­nia tricków, takie miejsce to nie lada gratka. Pomysłem byłby teren szkoły pod­sta­wowej obok orlika. Ide­alne miejsce do zagospo­darowa­nia go w taki sposób. Jeśli orlik to cen­trum Ogrodzie­nieck­iego sportu, to dlaczego nie można byłoby go rozwijać?

Czy­taj więcej: A mogłoby być cz.3

A mogłoby być cz.2

Oto kole­jna część rozmyślań nad pro­jek­tami, które uatrak­cyjniłyby Ogrodzie­niec i na pewno spraw­iły by wiele fra­jdy jego mieszkańcom.

Basen wraz z terenem wypoczynkowym: Krępa. Miejsce do którego jeszcze parę­naś­cie lat temu kur­sowały auto­busy wypełnione ludźmi. Dziś, prak­ty­cznie opuszc­zone miejsce o którym wielu już zapom­ni­ało. Inwest­y­cja w odkryty basen to według mnie strzał w dziesiątkę. Okres waka­cyjny sprowadz­iłby ludzi z okol­icy chcący spędzić nad wodą upalne dni. Sam mam wizję zagospo­darowa­nia tego terenu w bardzo spry­tny sposób. Basen, miejsce na pola namiotowe, bar, mały basen dla dzieci, plac zabaw, parkingi. Wszys­tko jest, wystar­czy zain­west­ować, a pieniądze z powodze­niem mogłyby trafiać do kasy gminy, lub pry­wat­nego przed­siębiorcy, który „zaopiekowałby się” tym miejscem.

Czy­taj więcej: A mogłoby być cz.2

Młode Mis­trzynie Pol­ski !

Zespół Ogrodzie­niec­kich Mażoretek to duma naszej gminy. Utal­en­towane dziew­częta wzięły udział w Mis­tr­zost­wach Pol­ski w Kędzierzynie-​Koźlu Mażoretek zdoby­wa­jąc tytuł Mis­trzyń Pol­ski. To Ogromny sukces, który tylko i wyłącznie zmo­ty­wuje dziew­czyny do odnoszenia jeszcze więk­szych sukcesów, tym razem myślę, na are­nie międzynarodowej.

Czy­taj więcej: Młode Mis­trzynie Pol­ski !

KARTA SENIORA

Od czytel­ników

Pogoda

Zachmurzenie małe

13°C

Ogrodzie­niec

Zach­murze­nie małe

Wilgo­t­ność: 88%

Wiatr: 9.66 km/​h

  • 27 Sie 2014

    Pochmurno 17°C 9°C

  • 28 Sie 2014

    Przewaga chmur 19°C 8°C

Dołącz do nas

Newslet­ter

Aby być na bierząco — zapisz się na nasz NEWSLET­TER