Poli­tyka pry­wat­ności

Ocena użytkown­ików: /​0
SłabyŚwietny

1. Infor­ma­cje ogólne.

 1. Ser­wis real­izuje funkcje pozyski­wa­nia infor­ma­cji o użytkown­ikach i ich zachowa­niu w następu­jący sposób:

 • Poprzez dobrowol­nie wprowad­zone w for­mu­la­rzach informacje.
 • Poprzez zapisy­wanie w urządzeni­ach koń­cowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • Poprzez gro­madze­nie logów ser­w­era www przez oper­a­tora hostingowego.

2. Infor­ma­cje w formularzach.

 1. Ser­wis zbiera infor­ma­cje podane dobrowol­nie przez użytkownika.
 2. Ser­wis może zapisać pon­adto infor­ma­cje o para­me­trach połączenia (oznacze­nie czasu, adres IP)
 3. Dane w for­mu­la­rzu nie są udostęp­ni­ane pod­miotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w for­mu­la­rzu mogą stanowić zbiór potenc­jal­nych klien­tów, zare­je­strowany przez Oper­a­tora Ser­wisu w rejestrze prowad­zonym przez Gen­er­al­nego Inspek­tora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w for­mu­la­rzu są przetwarzane w celu wynika­ją­cym z funkcji konkret­nego for­mu­la­rza, np w celu doko­na­nia pro­cesu obsługi zgłoszenia ser­wisowego lub kon­taktu handlowego.
 6. Dane podane w for­mu­la­rzach mogą być przekazane pod­miotom tech­nicznie real­izu­ją­cym niek­tóre usługi – w szczegól­ności doty­czy to przekazy­wa­nia infor­ma­cji o posi­adaczu reje­strowanej domeny do pod­miotów będą­cych oper­a­torami domen inter­ne­towych (przede wszys­tkim Naukowa i Aka­demicka Sieć Kom­put­erowa j.b.r – NASK), ser­wisów obsługu­ją­cych płat­ności lub też innych pod­miotów, z którymi Oper­a­tor Ser­wisu w tym zakre­sie współpracuje.

3. Infor­ma­cja o plikach cookies.

 1. Ser­wis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cook­ies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane infor­maty­czne, w szczegól­ności pliki tek­stowe, które prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika Ser­wisu i przez­nac­zone są do korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych Ser­wisu. Cook­ies zazwyczaj zaw­ier­ają nazwę strony inter­ne­towej, z której pochodzą, czas prze­chowywa­nia ich na urządze­niu koń­cowym oraz unikalny numer.
 3. Pod­miotem zamieszcza­ją­cym na urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika Ser­wisu pliki cook­ies oraz uzysku­ją­cym do nich dostęp jest oper­a­tor Serwisu.
 4. Pliki cook­ies wyko­rzysty­wane są w następu­ją­cych celach:
 • tworzenia statystyk, które poma­gają zrozu­mieć, w jaki sposób Użytkown­icy Ser­wisu korzys­tają ze stron inter­ne­towych, co umożli­wia ulep­szanie ich struk­tury i zawartości;
 • utrzy­manie sesji Użytkown­ika Ser­wisu (po zal­o­gowa­niu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej pod­stronie Ser­wisu ponownie wpisy­wać loginu i hasła;
 • określa­nia pro­filu użytkown­ika w celu wyświ­et­la­nia mu dopa­sowanych mate­ri­ałów w sieci­ach reklam­owych, w szczegól­ności sieci Google.
 1. W ramach Ser­wisu stosowane są dwa zasad­nicze rodzaje plików cook­ies: „sesyjne” (ses­sion cook­ies) oraz „stałe” (per­sis­tent cook­ies). Cook­ies „sesyjne” są plikami tym­cza­sowymi, które prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika do czasu wyl­o­gowa­nia, opuszczenia strony inter­ne­towej lub wyłączenia opro­gramowa­nia (przeglą­darki inter­ne­towej). „Stałe” pliki cook­ies prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika przez czas określony w para­me­trach plików cook­ies lub do czasu ich usunię­cia przez Użytkownika.
 2. Opro­gramowanie do przeglą­da­nia stron inter­ne­towych (przeglą­darka inter­ne­towa) zazwyczaj domyśl­nie dopuszcza prze­chowywanie plików cook­ies w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika. Użytkown­icy Ser­wisu mogą dokonać zmi­any ustaw­ień w tym zakre­sie. Przeglą­darka inter­ne­towa umożli­wia usunię­cie plików cook­ies. Możliwe jest także automaty­czne blokowanie plików cook­ies Szczegółowe infor­ma­cje na ten temat zaw­iera pomoc lub doku­men­tacja przeglą­darki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowa­nia plików cook­ies mogą wpłynąć na niek­tóre funkcjon­al­ności dostępne na stronach inter­ne­towych Serwisu.
 4. Pliki cook­ies zamieszczane w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika Ser­wisu i wyko­rzysty­wane mogą być również przez współpracu­ją­cych z oper­a­torem Ser­wisu reklam­odaw­ców oraz partnerów.
 5. Zale­camy przeczy­tanie poli­tyki ochrony pry­wat­ności tych firm, aby poz­nać zasady korzys­ta­nia z plików cookie wyko­rzysty­wane w statystykach: Poli­tyka ochrony pry­wat­ności Google Analytics
 6. Pliki cookie mogą być wyko­rzys­tane przez sieci reklam­owe, w szczegól­ności sieć Google, do wyświ­etle­nia reklam dopa­sowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Ser­wisu. W tym celu mogą zachować infor­ma­cję o ścieżce naw­igacji użytkown­ika lub cza­sie pozostawa­nia na danej stronie.
 7. W zakre­sie infor­ma­cji o pref­er­enc­jach użytkown­ika gro­mad­zonych przez sieć reklam­ową Google użytkownik może przeglą­dać i edy­tować infor­ma­cje wynika­jące z plików cook­ies przy pomocy narzędzia: https://​www​.google​.com/​a​d​s​/​p​r​e​f​e​r​e​n​c​e​s​/

4. Logi serwera.

 1. Infor­ma­cje o niek­tórych zachowa­ni­ach użytkown­ików podle­gają logowa­niu w warst­wie ser­werowej. Dane te są wyko­rzysty­wane wyłącznie w celu admin­istrowa­nia ser­wisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świad­c­zonych usług hostingowych.
 2. Przeglą­dane zasoby iden­ty­fikowane są poprzez adresy URL. Pon­adto zapisowi mogą podlegać:
 3. czas nade­jś­cia zapytania,
 4. czas wysła­nia odpowiedzi,
 5. nazwę stacji klienta – iden­ty­fikacja real­i­zowana przez pro­tokół HTTP,
 6. infor­ma­cje o błę­dach jakie nastąpiły przy real­iza­cji transakcji HTTP,
 7. adres URL strony poprzed­nio odwiedzanej przez użytkown­ika (ref­erer link) – w przy­padku gdy prze­jś­cie do Ser­wisu nastąpiło przez odnośnik,
 8. infor­ma­cje o przeglą­darce użytkownika,
 9. Infor­ma­cje o adresie IP.
 10. Dane powyższe nie są kojar­zone z konkret­nymi osobami przeglą­da­ją­cymi strony.
 11. Dane powyższe są wyko­rzysty­wane jedynie dla celów admin­istrowa­nia serwerem.

5. Udostęp­nie­nie danych.

 1. Dane podle­gają udostęp­nie­niu pod­miotom zewnętrznym wyłącznie w grani­cach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożli­wia­jące iden­ty­fikację osoby fizy­cznej są udostęp­ni­ane wyłącze­nie za zgodą tej osoby.
 3. Oper­a­tor może mieć obow­iązek udziela­nia infor­ma­cji zebranych przez Ser­wis upoważnionym organom na pod­stawie zgod­nych z prawem żądań w zakre­sie wynika­ją­cym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cook­ies – jak w prak­tyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymy­wać plików cook­ies, może zmienić ustaw­ienia przeglą­darki. Zas­trzegamy, że wyłącze­nie obsługi plików cook­ies niezbęd­nych dla pro­cesów uwierzytel­ni­a­nia, bez­pieczeństwa, utrzy­ma­nia pref­er­encji użytkown­ika może utrud­nić, a w skra­jnych przy­pad­kach może uniemożli­wić korzys­tanie ze stron www
 2. W celu zarządza­nia ustaw­ieni­ami cook­ies wybierz z listy poniżej przeglą­darkę internetową/​sys­tem i postępuj zgod­nie z instrukcjami:
 3. Inter­net Explorer
 4. Chrome
 5. Safari
 6. Fire­fox
 7. Opera
 8. Android
 9. Safari (iOS)
 10. Win­dows Phone
 11. Black­berry

Czy weźmiesz udział w wyb­o­rach par­la­men­tarnych 25 X 2015r.?

Tak — 66.7%
Nie — 25%
Nie wiem — 8.3%

Total votes: 24
The vot­ing for this poll has ended on: 23 Paź 201500:00

Ogłoszenia

Ger­aldE­pige
2017-​05-​26 01:41:37Praca
y generic via­gra ma’am [url=http://viagrasmg.com]v …
WilliamMed
2017-​05-​26 01:40:35Praca
o buy silde­nafil online died http://sildenafilsmg. …
Michael­Blody
2017-​05-​26 01:24:49Praca
dian­abol uk next day deliv­ery buy dian­abol — http: …
Cecil­gaisy
2017-​05-​26 01:12:59Praca
n buy cialis online wall http://​cial​is​ric​.com unti …
Matthe­whib
2017-​05-​26 01:08:06Praca
h via­gra canada every [url=http://viagraric.com]ge …
Michaelemedo
2017-​05-​26 00:41:03Praca
j buy generic via­gra ask [url=http://viagrasmg.com …
Jamiefum
2017-​05-​26 00:38:44Praca
c pay­day loans word http://​pay​day​loansnln​.com offe …

Dołącz do nas

Newslet­ter

Aby być na bieżąco — zapisz się na nasz NEWSLET­TER

Odwied­zono nas

395430
Dzisiaj
Wczo­raj
W tym miesiącu
Wszys­tkie
1191
997
22404
395430