Nowy Rok 2015

Ocena użytkown­ików: /​1

W czwartek powitamy Nowy Rok 2015. Z nadzieją będziemy świę­tować jego przyjś­cie, wierząc że nad­chodzący czas będzie owocny w wiele zmian o które mieszkańcy zab­ie­gali i wal­czyli. Wspom­i­na­jąc rok 2014 można z przy­jem­noś­cią stwierdzić, że ludzie naresz­cie zaczęli intere­sować się losami swo­jej miejs­cowości przez co pobudzili skost­ni­ały sys­tem.

W Ogrodzieńcu zaczęło tworzyć się społeczeństwo oby­wa­tel­skie, które jest filarem każdego demokraty­cznego państwa. Miejmy nadzieję, że pro­ces w jaki wkroczyliśmy będzie dalej trwał i wzmac­niał nasze lokalne więzi.

Pamię­ta­jmy o obiet­ni­cach złożonych w 2014 roku oraz życzmy sobie wszyscy, aby rok 2015 był obfity w ich urzeczywistnianie.


7 mln za gminne oblig­acje komu­nalne

Ocena użytkown­ików: /​3

Na ostat­niej sesji Rady Miejskiej w 2014 roku głosowano m.in. nad przyję­ciem oblig­acji komu­nal­nych oraz przyję­ciem Budżetu na rok 2015.

Bur­mistrz Andrzej Mikul­ski był zwolen­nikiem oblig­acji komu­nal­nych. Swoją decyzję uza­sad­niał: małą liczbą podat­ników i małą liczbą firm na tere­nie gminy płacą­cych podatki, a co za tym idzie brakiem możli­wości real­iza­cji zaplanowanych inwest­y­cji bez dodatkowego źródła finansowania.

Czy­taj więcej: 7 mln za gminne oblig­acje komu­nalne

Będzie siłow­nia na świeżym powi­etrzu?!

Ocena użytkown­ików: /​4

Na sesji Rady Miejskiej 29 XII pod­czas, której uch­walano budżet gminy na rok 2015 jedna z poprawek Rad­nego Patryka Szczygła doty­czyła stworzenia siłowni na świeżym powi­etrzu w gminie. Wniosku­jący pro­ponował budowę siłowni rozłożyć na okres dwóch lat, lata 2015 i 2016. Wstępna wycena na kwotę 15 tys zł przed­staw­iona przez rad­nego zakładała zakup drążków, wyciskarki do trenowa­nia klatki pier­siowej, wyciągu górnego oraz rowerka.

Czy­taj więcej: Będzie siłow­nia na świeżym powi­etrzu?!

Wybrano prze­wod­niczą­cych Komisji Rady Miejskiej w Ogrodziencu na kadencję 20142018

Ocena użytkown­ików: /​8

Wtorkowa sesja Rady Miejskiej 16 grud­nia 2014r. Cieszyła sie znaczną pop­u­larnoś­cią mieszkańców. Być może jest to nowy zwyczaj, niewyk­luc­zone jed­nak, że powo­dem wysok­iej frek­wencji był wybór prze­wod­niczą­cych do Komisji Rady Miejskiej, skład Kolegium Redak­cyjnego Gazety Ogrodzie­nieck­iej oraz ustal­e­nie składu Rady

Społecznej SPZOZ w Ogrodzieńcu. Nowowybranymi prze­wod­niczą­cymi zostali:

Czy­taj więcej: Wybrano prze­wod­niczą­cych Komisji Rady Miejskiej w Ogrodziencu na kadencję 20142018Czy weźmiesz udział w wyb­o­rach par­la­men­tarnych 25 X 2015r.?

Tak — 66.7%
Nie — 25%
Nie wiem — 8.3%

Total votes: 24
The vot­ing for this poll has ended on: 23 Paź 201500:00

Ogłoszenia

Ger­aldE­pige
2017-​05-​26 01:41:37Praca
y generic via­gra ma’am [url=http://viagrasmg.com]v …
WilliamMed
2017-​05-​26 01:40:35Praca
o buy silde­nafil online died http://sildenafilsmg. …
Michael­Blody
2017-​05-​26 01:24:49Praca
dian­abol uk next day deliv­ery buy dian­abol — http: …
Cecil­gaisy
2017-​05-​26 01:12:59Praca
n buy cialis online wall http://​cial​is​ric​.com unti …
Matthe­whib
2017-​05-​26 01:08:06Praca
h via­gra canada every [url=http://viagraric.com]ge …
Michaelemedo
2017-​05-​26 00:41:03Praca
j buy generic via­gra ask [url=http://viagrasmg.com …
Jamiefum
2017-​05-​26 00:38:44Praca
c pay­day loans word http://​pay​day​loansnln​.com offe …

Dołącz do nas

Newslet­ter

Aby być na bieżąco — zapisz się na nasz NEWSLET­TER

Odwied­zono nas

395432
Dzisiaj
Wczo­raj
W tym miesiącu
Wszys­tkie
1193
997
22406
395432