Z ostat­niej chwili!

Ocena użytkown­ików: /​26

Nie odbyła się debata kandy­datów na bur­mistrza Ogrodzieńca..

Niestety, mieszkańcy Gminy Ogrodzie­niec nie mieli okazji obe­jrzeć długo oczeki­wanego star­cia Anny Pilarczyk-​Sprycha oraz Andrzeja Mikul­skiego. Powód? Andrzej Mikul­ski, odrzu­cił zaprosze­nie kandy­datki i nie pojawił się na przy­go­towanej deba­cie. Sprawie przyjrzeliśmy się z dużą uwagą. W środę 26 listopada przed­staw­iciel KWW Anny Pilar­czyk złożył na ręce przed­staw­iciela Komitetu Andrzeja Mikul­skiego pisemną propozy­cję zor­ga­ni­zowa­nia debaty kandy­datów z udzi­ałem ekspertów, rad­nych oraz mieszkańców. Następ­nego dnia Andrzej Mikul­ski poin­for­mował Komitet Anny Pilar­czyk, iż nie może przyjąć zaproszenia na spotkanie ponieważ ma inne zobow­iąza­nia wyborcze.

Czy­taj więcej: Z ostat­niej chwili!

W niedzielę idź na wybory.

Ocena użytkown­ików: /​1

Decy­duj o Gminie.

Raz na cztery lata, my mieszkańcy mamy realny wpływ na władzę. Przy urnach możemy nagrodzić rządzą­cych za jej pracę lub wręcz prze­ci­wnie, możemy pokazać, że chcemy czegoś innego. Nieza­leżnie od poglądów pamię­ta­jmy o akty­wnym uczest­nictwie 30 listopada w II turze wyborów na bur­mistrza. To ważny dzień dla wszys­t­kich mieszkańców.

Czy­taj więcej: W niedzielę idź na wybory.

Książka prze­wod­nia

Ocena użytkown­ików: /​1

Ogrodzie­niec dys­ponuje całkiem nieźle wyposażoną bib­lioteką pub­liczną, w której co jakiś czas pojaw­iają się nowe pozy­cje, dopa­sowane do aktu­al­nych trendów czytel­niczych. Pracuje w niej kilka miłych bib­liotekarek, które z ogromną przy­jem­noś­cią pomogą znaleźć wybrany tom, poradzą co warto przeczy­tać, który pis­arz odpowiada swoim stylem temu, którego prefer­u­jemy a nawet bez pre­ten­sji poz­wolą nam prze­siedzieć cały dzień na czytelni i się­gać bez ograniczeń do wszys­t­kich, również tych naj­cen­niejszych tomów, którymi bib­lioteka dys­ponuje. Dla wta­jem­nic­zonych w ogól­nie panu­jące sys­temy pracy w bib­liotekach innych miast, to prawdziwy raj. Niestety, tylko ci „wta­jem­niczeni” zdają sobie sprawę z ogromu wygody i możli­wości pro­ponowanych przez naszą bib­liotekę i korzys­tają z niej.

Czy­taj więcej: Książka prze­wod­nia

Świąteczny duch = skle­powy ruch

Ocena użytkown­ików: /​1

Listopad powoli się kończy, na dworze robi się coraz zimniej i pochmurniej. Zbliża się czas, kiedy zaczy­namy myśleć o nad­chodzą­cym Mikołaju i świę­tach. Planu­jemy pier­wsze zakupy, obmyślamy powoli prezenty, podzi­wiamy świąteczne wys­tawy skle­powe i oglą­damy spoty reklam­owe z Mikoła­jami i choinkami. Można powiedzieć, że kli­mat przedświąteczny już na dobre się rozkrę­cił, siejąc w naszych umysłach Gwiazd­kowe szaleństwo.

Czy­taj więcej: Świąteczny duch = skle­powy ruch

Szla­chetna Paczka po raz drugi!

Ocena użytkown­ików: /​9


Rok temu w Naszej gminie wydarzyło się coś niezwykłego… coś, co spraw­iło, że serca niek­tórych mieszkańców otworzyły się na krzy­wdę i zmartwienia innych. Dzisiaj ta swoista magia znowu dzi­ała i tym razem swoim zasięgiem dociera do jeszcze więk­szej ilości potrze­bu­ją­cych.

Szla­chetna Paczka to pro­jekt, który zapoc­zątkował ksiądz Jacek Stryczek, który obec­nie kieruje Sto­warzysze­niem WIOSNA, odpowiedzial­nym za orga­ni­zowanie PACZKI na tere­nie całej Pol­ski. Cała przy­goda z PACZKĄ ma swój początek w 2000 roku, kiedy ksiądz Jacek razem ze swoimi przy­jaciółmi zor­ga­ni­zował 30 paczek z prezen­tami dla naj­bied­niejszych rodzin z jego rejonu. To pociągnęło za sobą całą law­inę, której wynikiem jest dzisiaj obję­cie pomocą potrze­bu­ją­cych rodzin z całego kraju, a także przyłącze­nie się tysięcy ludzi dobrej woli, którzy pod­jęli się roli Dar­czyńców, lokalnych Lid­erów, Wolon­tar­iuszy, Funda­torów i wielu, wielu innych, tak istot­nych dla pro­jektu postaci.

Czy­taj więcej: Szla­chetna Paczka po raz drugi!


Czy weźmiesz udział w wyb­o­rach par­la­men­tarnych 25 X 2015r.?

Tak — 66.7%
Nie — 25%
Nie wiem — 8.3%

Total votes: 24
The vot­ing for this poll has ended on: 23 Paź 201500:00

Ogłoszenia

Ger­aldE­pige
2017-​05-​26 01:41:37Praca
y generic via­gra ma’am [url=http://viagrasmg.com]v …
WilliamMed
2017-​05-​26 01:40:35Praca
o buy silde­nafil online died http://sildenafilsmg. …
Michael­Blody
2017-​05-​26 01:24:49Praca
dian­abol uk next day deliv­ery buy dian­abol — http: …
Cecil­gaisy
2017-​05-​26 01:12:59Praca
n buy cialis online wall http://​cial​is​ric​.com unti …
Matthe­whib
2017-​05-​26 01:08:06Praca
h via­gra canada every [url=http://viagraric.com]ge …
Michaelemedo
2017-​05-​26 00:41:03Praca
j buy generic via­gra ask [url=http://viagrasmg.com …
Jamiefum
2017-​05-​26 00:38:44Praca
c pay­day loans word http://​pay​day​loansnln​.com offe …

Dołącz do nas

Newslet­ter

Aby być na bieżąco — zapisz się na nasz NEWSLET­TER

Odwied­zono nas

395432
Dzisiaj
Wczo­raj
W tym miesiącu
Wszys­tkie
1193
997
22406
395432